Висше училище по агробизнес и развитие на регионите


Начало > За контакти

С удоволствие ще отговорим на всички ваши въпроси! Моля, попитайте ни!За контакти

Адрес:

България

Пловдив 4003

бул. Дунав 78

Tел.:

032/960 360

Факс:

032/960 406

E-mail:

uard@uard.bg


Уеб-сайт: http://www.uard.bg


Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Инвестира във вашето бъдеще!

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0056 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение
във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МОН.